Contact Us

  • +91-9425879241, +91-9165112000
  • ompvtitirajnagar@gmail.com
  • Chhatarpur Road, Khajuraho, Tahsil Rajnagar, Distt. Chhatarpur (M.P.)
  • For Admission :- Dulhadev Mandir Road, Khajuraho, Tahsil Rajnagar, Distt. Chhatarpur (M.P.)